top of page

SOM TRANSPARENTS

ASSOCIACIÓ CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL

L'Associació Casal Societat La Principal som una entitat sense afany de lucre fundada l'any 1904, que ubicada a Vilafranca del Penedès, ofereix lleure, cultura, formació i esport, a tota la ciutadania,

 

És una entitat cultural oberta a tothom, sense cap mena de discriminació, on la llengua pròpia és el català.

L’objecte de “LA PRINCIPAL” és promoure i celebrar actes d’esbarjo, cultura, esports, formació i lleure d’acord amb les formes establertes, amb els requeriments del socis i amb els recursos privatius de l’Entitat, defensant la formació dels infants i joves en el lleure, així com la  pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, com mitjans de foment del creixement personal i col·lectiu, en aspectes culturals, esportius i de cohesió social.

 

L’associació vetllarà per la defensa de la practica i el foment de l’esport i en concret treballarà per aconseguir seccions esportives federades.

 

També són finalitats de l’Associació, la promoció de les tradicions catalanes i l’associacionisme cultural, mitjançat la pràctica i la divulgació de la cultura catalana tradicional i contemporània, el foment de la  llengua catalana i els fonaments i valors del moviment sociocultural ateneístic català. L’associació defensarà la lluita i objectius comuns d’altres entitats de la comarca amb finalitats i objectius comuns.

 

Altres de les finalitats són el suport als seus associats i associades en tot allò que els mitjans humans i materials de l’associació els puguin ser d’ajuda o utilitat.

 

Per tal d’aconseguir les seves finalitats, l’Associació pot realitzar entre d’altres les següents activitats:

 

  1. Dur a termes diferents activitats formatives, així com socioeducatives en el lleure amb joves, infants o adolescents, com són el teatre, la música, la dansa, les arts plàstiques, els idiomes i activitats relacionades amb el lleure.

  2. La pràctica d’esports com el bàsquet, el billar o l’excursionisme, entre d’altres.

  3. Dur a terme activitats formatives i culturals especialment adreçades a adults, com cursos, trobades, xerrades, sortides culturals, exposicions, tallers, balls, etc.

  4. Fomentar i col·laborar en totes aquelles activitats festives i culturals que siguin representatives de la comarca de l’Alt Penedès.

  5. Editar totes aquelles publicacions escrites i materials audiovisuals i multimèdia que contribueixin a la consecució dels objectius de l’Associació.

  6. Cercar els mitjans infraestructurals i econòmics per donar suport a les activitats i a les finalitats abans esmentades.

  7. Portar a terme qualsevol altra activitat compresa en l’objecte de l’Associació i que tingui per finalitat les expressades en els presents Estatuts.


 

Entitat sense afany de lucre

G-08531402

 

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 757.

El nostre àmbit d'actuació és Vilafranca del Penedès i la seva vegueria.

ESTRUCTURA  GENERAL

DE L'ENTITAT

COM ENS

ORGANITZEM

ESTATUTS

ENTITAT

JUNTA

DIRECTIVA

MEMÒRIES

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost 2023  (Aprovat a l'Assemblea General del 18 de juny de 2023)

MISSIÓ

 

Des del Casal volem desenvolupar un projecte col·lectiu de lleure, artístic, formatiu i de creixement personal des de la diversitat i obert a altres entitats i iniciatives del Penedès.

 

VISIÓ

 

Volem contribuir a la configuració d'una societat més justa i equitativa, on des de la innovació, la excel·lència i el treball en xarxa fomentats des del teixit associatiu, aportem projectes i eines que ho facin possible.

 

VALORS

 

Creativitat
Innovació
Proximitat
Compromís
Rigor
Voluntariat
Participació
Experiència
Respecte
Acollida
Esforç
Responsabilitat

 

 

 

 

 

 

 

 

Composició Ingressos exercici 2022

El Casal de Vilafranca compleix la següent legislació:

 

LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=490798&language=ca_ES

CODI ÈTIC I PROTOCOLS
DE PREVENCIÓ

Codi Ètic Corporatiu de l'Entitat

Protocol de Prevenció d'Assetjament i Abús Laboral per Raó de Gènere

Protocol de Prevenció d'Assetjament Sexual i d'Abús a Menors

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL vetlla per la seguretat i el benestar de tots els seus usuaris, des dels treballadors i membres de les seccions i Junta Directiva, fins a socis i sòcies, usuaris de les activitats i persones assistents als espais i actes de l'entitat.

Per aquest motiu s'han elaborat un Codi Ètic i dos protocols de prevenció i actuació, i s'han creat comissions i bústies de contacte per recollir consultes, suggerències i denúncies confidencials relacionades amb el compliment del Codi Ètic de l'entitat i dels Protocols de prevenció d'Assetjament i Abús per raó de gènere o a menors. 

 

Més informació a la pàgina Protocols i Codi Ètic.

Bústia ètica

bottom of page