top of page

CODI ÈTIC I PROTOCOLS

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL vetlla per la seguretat i el benestar de tots els seus usuaris, des dels treballadors i membres de les seccions i Junta Directiva, fins a socis i sòcies, usuaris de les activitats i persones assistents als espais i actes de l'entitat.

Per aquest motiu s'han elaborat un Codi Ètic i dos protocols de prevenció i actuació, i s'han creat comissions i bústies de contacte per recollir consultes, suggerències i denúncies confidencials relacionades amb el compliment del Codi Ètic de l'entitat i dels Protocols de prevenció d'Assetjament i Abús per raó de gènere o a menors.

En aquesta pàgina recollim la documentació completa i facilitem els canals de comunicació relacionats amb aquests protocols.

Documents i bústies de contacte

Codi Ètic Corporatiu

De conformitat amb el que disposen els seus Estatuts Socials, EL CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL aspira a que la seva conducta i la de les persones a ella vinculades respongui i s'acomodi, a més de a la legislació vigent i al seu Sistema de govern, a principis ètics i de responsabilitat social de general acceptació. Per això s'ha elaborat un Codi Ètic i s'ha creat una Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de la Junta Directiva, formada per Marcel Esteve i Elvira Mestres, i una Unitat de compliment, formada per Salvador Casals i Albert Puig, així com una bústia ètica que s'adreçarà als membres de la Unitat de compliment.

Protocol de Prevenció d'Assetjament i Abús Laboral per Raó de Gènere

EL CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL ha creat un protocol que té com a finalitat regular la problemàtica de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe en les relacions laborals, establint aquelles mesures necessàries per a prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe en aquesta Institució, així com determinar concretament les actuacions d'instrucció i sancions internes i les seves garanties en cas que es produeixi aquest tipus d'assetjament.

 

El protocol serà aplicable a tota la plantilla, així com al personal amb contractes temporals i de formació vigent al Casal - Societat La Principal i organismes dependents, i també a qualsevol persona que presti en aquesta entitat els seus serveis, sigui com sigui el caràcter o la naturalesa jurídica de la seva relació amb la mateixa (empreses subcontractades). També s'ha creat una Comissió d'Igualtat, formada per Salvador Casals, Albert Puig i Sílvia Sala, s'ha designat una Assessora Confidencial (Sílvia Sala) i s'ha creat una bústia confidencial per comunicar incidències, consultes o denúncies, adreçada als membres de la Comissió d'Igualtat.

Protocol de Prevenció d'Assetjament Sexual i Abús a Menors

El CASAL SOCIETAT LA PRINCIPAL vol establir mesures de prevenció i detecció de possibles situacions d’assetjament i abusos a menors que es donin durant l’exercici de les diferents activitats promogudes i realitzades per l’Associació dins dels diferents àmbits d’actuació de la mateixa, i per aquest motiu s'ha creat un protocol específic. També es vol establir un canal de denúncies internes per tal de que qualsevol, usuari, soci, voluntari i/o treballador pugui comunicar qualsevol situació que menyscabi el Codi Ètic o posi en perill els drets i llibertats dels menors de l'Associació.

 

El protocol és d’aplicació tant a la Junta Directiva, personal d’administració, responsables de seccions i d’activitats, equip tècnic i voluntaris de les diferents activitats promogudes i realitzades per l’Associació en els seus diversos àmbits: cultura, educació, esports i arts. Paral·lelament es nomena un Delegat de protecció comtra el maltractament de menors (Anna Civill), que rep formació adequada, i es crea una bústia de conficencialitat per comunicar denúncies.
 

bottom of page